ifsMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) zaopatruje w wodę mieszkańców stolicy i okolic. Każdego dnia do miejskiej sieci trafia ponad 300 milionów litrów wody. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. obsługuje sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości ok. 6600 kilometrów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług w przedsiębiorstwie wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie.

 
Woda dla warszawiaków jest obecnie produkowana przez trzy stacje uzdatniania wody: SUW „Filtry”, SUW „Praga” oraz Zakład Północny. Dwie pierwsze czerpią wodę spod dna Wisły za pomocą kilku ujęć przy wykorzystaniu procesu infiltracji, czyli filtrowania wody rzecznej przez pokłady piasków zalegających na dnie Wisły nad warstwą nieprzepuszczalnych iłów. W ten sposób wykorzystany zostaje pierwszy, naturalny proces uzdatniania wody. Zakład Północny, zaopatrujący w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, ujmuje wodę powierzchniową z Jeziora Zegrzyńskiego.

„STACJA FILTRÓW” POMNIKIEM HISTORII

„Filtry” dostarczają wodę mieszkańcom Warszawy od roku 1886. Zakład, który istnieje od prawie 130 lat, został zbudowany na zlecenie ówczesnego prezydenta miasta Sokratesa Starynkiewicza. Projekt budowy wodociągów i kanalizacji dla miasta Warszawy przygotował brytyjski inżynier William Lindley, a jego syn William Heerlein Lindley pełnił funkcję naczelnego inżyniera budowy.

Podczas budowy „Stacji Filtrów” wykorzystano najnowocześniejsze w tamtym czasie rozwiązania techniczne i materiały budowlane o najwyższej jakości, takie jak specjalnie wypalana, odporna na wilgoć cegła licówka czy cegła glazurowana białą polewą. Jako budulec stosowano również granit i piaskowiec. Pierwsza uzdatniona w stacji woda popłynęła w rurach 3 lipca 1886 r. Dzięki tej inwestycji Warszawa znalazła się w czołówce miast europejskich posiadających system wodociągowy. W latach 30. dwudziestego wieku „Filtry” rozbudowano o Zakład Filtrów Pospiesznych, co znacznie usprawniło pracę stacji.

Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” zaopatruje obecnie w wodę tereny centralnej i południowo-zachodniej lewobrzeżnej części stolicy oraz kilka podwarszawskich miejscowości. W 2010 r. zakończyła się modernizacja obiektu, polegająca na budowie stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Efektem modernizacji jest znaczna poprawa smaku, zapachu i biostabilności wody. Zwiększyła się również maksymalna zdolność produkcyjna stacji do 300 milionów litrów wody dziennie. Zastosowanie nowych technologii pozwala na podniesienie jakości wody, z której korzystają mieszkańcy stolicy i okolic.

W 2012 roku warszawska „Stacja „Filtrów” (w tym m.in. zabytkowa wieża ciśnień i filtry powolne), stanowiąca świadectwo XIX-wiecznej myśli technicznej, została uznana za pomnik historii.

STACJA „PRAGA” I „GRUBA KAŚKA”

Stacja Uzdatniania Wody „Praga” pobiera wodę spod dna Wisły trzema ujęciami. Pierwsze z nich — tzw. Ujęcie Zasadnicze uruchomiono w 1964 roku wraz z początkiem pracy zakładu. Zostało ono nazwane przez mieszkańców Warszawy „Grubą Kaśką”. Pobór wody spod dna Wisły odbywa się za pomocą piętnastu drenów, czyli perforowanych rur rozłożonych promieniście wokół studni na głębokości ok. 7 m, których łączna długość wynosi 1850 m. Przefiltrowana woda jest kierowana do studni, a stamtąd przy użyciu pomp jest tłoczona do układu technologicznego uzdatniania wody. „Gruba Kaśka” jest połączona z zakładem tunelem biegnącym pod dnem Wisły i Wałem Miedzeszyńskim. Część wody jest stamtąd przesyłana bezpośrednio rurociągiem na potrzeby SUW „Filtry”.

Warto podkreślić, że „Gruba Kaśka” jest największą studnią infiltracyjną w Europie i jedynym takim obiektem położonym w nurcie rzeki.

NOWOCZESNA „CZAJKA”

Warszawa może się poszczycić jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce. Oczyszczalnia ścieków „Czajka”, która została oddana do eksploatacji w 1991 roku, przeszła w latach 2009-2012 gruntowną modernizację. Wcześniej oczyszczane były tu ścieki z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin. W lipcu 2012 r. po raz pierwszy do oczyszczalni, kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej. Docelowo Zakład „Czajka” zaprojektowany jest na przyjęcie 435 milionów litrów ścieków w ciągu doby.

„Czajka” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Dopływające ścieki mieszają się w komorze zbiorczej, a następnie przepływają kolejno przez kraty, piaskowniki i osadniki wstępne, skąd dopływają do pompowni pośredniej. Podniesione przez pompownię ścieki rozdzielane są następnie na 10 ciągów technologicznych. Osad z osadników wstępnych odprowadzany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych i po zagęszczeniu mieszany jest z osadem zagęszczonym na wirówkach. Zagęszczone osady zmieszane kierowane są dalej do komór fermentacyjnych, gdzie powstaje biogaz. Jest on częściowo spalany w kotłowni oraz w stacji gazogeneratorów, gdzie energia cieplna pozyskiwana ze spalania biogazu jest przekształcana w „zieloną” energię elektryczną. Przefermentowane osady są następnie odwadniane i kierowane do unieszkodliwienia w stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych.

MILIONY EURO NA NOWE INWESTYCJE

W roku 2014 rozpoczęła się realizacja kolejnej fazy projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie — Faza IV” dofinansowywanego przez Unię Europejską. Koszt całkowity tej części projektu został oszacowany na ponad 1,8 mld zł (dofinansowanie na realizację wynosi ponad 880 mln zł).
Mapa inwestycji obejmuje całą Warszawę. Powstaje wiele nowych obiektów, modernizowane są również obiekty istniejące, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Projekt obejmuje łącznie 72 realizacje, w tym inwestycje o największym znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta oraz poprawy warunków życia, takie jak budowa kolektora Burakowskiego Bis, modernizacja stacji „Filtry” i „Praga”, modernizacja zakładów „Pruszków” i „Południe” oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wawrze, na Bielanach, w Rembertowie i na Bemowie — wyjaśnia Hanna Krajewska, prezes zarządu spółki MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Największą i najważniejszą inwestycją, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i zakresu prowadzonych prac jest budowa kolektora Burakowskiego Bis. Nowy kolektor ogólnospławny, służący do odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, powstaje pod ulicą Marymoncką na warszawskim Żoliborzu. Zakończenie budowy jest planowane na koniec 2015 roku, a jej koszt wyniesie ponad 193 mln zł. Kolektor o długości 3 km i średnicy 3 m będzie miał ogromną pojemność i umożliwi retencję wód opadowych.
Cały projekt służy poprawie gospodarki wodno-ściekowej w stolicy. Są to inwestycje proekologiczne, dzięki którym Warszawa staje się miastem o wysokim stopniu ekologiczności, przyjaznym zarówno mieszkańcom, jak i gościom je odwiedzającym — zwraca uwagę Hanna Krajewska.
ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje łącznie ponad 6600 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sprawne zarządzanie tak rozbudowaną infrastrukturą wymaga stosowania najnowocześniejszych technologii.

Rozwiązania IT wspomagające zarządzanie wykorzystywano w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. już od lat 90. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa funkcjonalność tych narzędzi stała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Z powodu braku integracji poszczególnych rozwiązań utrudniony był dostęp do informacji o procesach biznesowych.

W roku 2011 zarząd MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP.
Pierwszym krokiem w tym kierunku była analiza przedwdrożeniowa, która objęła mapowanie i optymalizację procesów biznesowych w naszej spółce. Analiza pozwoliła nam na precyzyjne zdefiniowanie wymaganych funkcjonalności systemu ERP — informuje Sławomir Wasilewski, kierownik działu technik informatycznych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
W drodze postępowania przetargowego spośród trzech dostawców systemów ERP wybraliśmy firmę IFS. System IFS Applications najlepiej spełniał wymagania funkcjonalne dotyczące najważniejszych obszarów działalności naszej spółki. Oferta firmy IFS okazała się również najkorzystniejsza pod względem ceny — wyjaśnia Hanna Krajewska, prezes zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Wdrożenie, które zakończyło się w styczniu 2012 roku, objęło obszar finansów i księgowości oraz dystrybucji (m.in. zakupy, magazyn, zapotrzebowania i plany zakupowe).
System IFS Applications pozwolił na optymalizację zarządzania procesami biznesowymi w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki centralizacji danych i zapewnieniu bieżącego dostępu do informacji zwiększyła się efektywność zarządzania w kluczowych obszarach działalności — podsumowuje Hanna Krajewska.
FLOTA POD KONTROLĄ

W celu zapewnienia sprawności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Warszawy i okolic MPWiK w m.st. Warszawie S.A. utrzymuje rozbudowaną bazę pojazdów oraz zaawansowany sprzęt techniczny. Efektywne zarządzanie taborem technicznym, obejmującym w sumie 400 pojazdów oraz 900 jednostek sprzętowo-technicznych ma dla spółki kluczowe znaczenie.

W roku 2013 zarząd spółki podjął decyzję o rozbudowie wcześniej wdrożonego systemu IFS Applications o moduł wspierający zarządzanie transportem.

Warto podkreślić, że wdrożenie przeprowadzono własnymi siłami, a realizacja projektu przebiegła bardzo sprawnie.
Wdrożenie modułu zajęło nam dziesięć miesięcy, włączając w to czas przeznaczony na przeszkolenie pracowników działu transportu. Oceniam, że to był bardzo udany projekt — podkreśla Sławomir Wasilewski, kierownik działu technik informatycznych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Trzonem systemu zarządzania transportem jest moduł IFS Remonty zintegrowany z systemem monitorowania floty (opartym na GPS). Zlecenia transportowe dla kierowcy pojazdu są wysyłane bezpośrednio do zainstalowanego w pojeździe specjalnego terminala z wyświetlaczem. System ten zapewnia monitorowanie czasu pracy kierowcy, zużycia paliwa, liczby przejechanych kilometrów i wielu innych parametrów. Informacje gromadzone przez ten system są po zakończeniu zlecenia transportowego przekazywane do przetworzenia do systemu IFS Applications.
Integracja IFS Applications z systemem monitorowania floty pozwoliła na usprawnienie organizacji pracy w transporcie. Wcześniej każdy kierowca musiał codziennie ręcznie wypełniać kartę drogową, co oznaczało, że trzeba było wypełnić ponad 20 tys. kart w ciągu kwartału. Wyeliminowanie papierowych kart drogowych pozwoliło na oszczędność czasu pracy zarówno kierowców, jak i pracowników wprowadzających dane ręcznie do systemu — zwraca uwagę Sławomir Wasilewski.
Po wdrożeniu IFS Applications firma dysponuje na bieżąco dostępem do wszelkich informacji dotyczących bazy pojazdów i sprzętu. Rozliczanie kosztów eksploatacji, materiałów, czasu pracy kierowców, remontów i napraw pojazdów i sprzętu odbywa się automatycznie — podkreśla Sławomir Wasilewski. Istotną korzyścią z wdrożenia systemu jest również modernizacja infrastruktury sprzętowej, dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto dzięki integracji oprogramowania zmniejszyły się koszty utrzymania infrastruktury IT.
DALSZE INWESTYCJE W IT

Obecnie trwa kolejny etap wdrożenia IFS Applications w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zakończenie projektu jest planowane na rok 2015.
Wdrożenie obejmie portal do samoobsługi pracowniczej, z którego będzie korzystać około 1500 użytkowników. Wszyscy pracownicy wyposażeni w komputery będą mieli dostęp online do informacji o przysługujących im urlopach czy czasie pracy, będą mogli również wypełnić elektroniczny wniosek o urlop czy delegację. Pozwoli to na istotne odciążenie pionu spraw pracowniczych — podsumowuje Sławomir Wasilewski.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Uporządkowanie procesów 
  • Centralizacja danych
  • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
  • Optymalizacja zarządzania transportem
WDROŻONE MODUŁY:
  • IFS Finanse™
  • IFS Dystrybucja™
  • IFS Remonty™
Liczba użytkowników: 177
 
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top