loading...

Grupa SYNTHOS zarządzana z systemem ERP IFS Applications

IFS - ERP , systemy ERP, IFS ApplicationsWdrożenie IFS Applications™ w Grupie Synthos ułatwiło centralizację zarządzania, a standaryzacja i automatyzacja kluczowych procesów biznesowych pozwoliła na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Z systemu ERP IFS Applications™ korzysta obecnie 900 użytkowników.
{MosModule module=Case_Dzial}
Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych nie tylko w Polsce, ale również na rynku europejskim. Grupa Synthos zarządza dwiema spółkami produkcyjnymi: Synthos Dwory w Oświęcimiu i Synthos Kralupy w miejscowości Kralupy w Czechach oraz kilkunastoma spółkami powiązanymi.

Od początku działalności ogromną wagę przykłada się w firmie do innowacji. W ośrodku badawczo-rozwojowym prowadzone są prace nad nowymi, proekologicznymi technologiami produkcji. Strategia Grupy Synthos zakłada poprawę konkurencyjności poprzez redukcję kosztów, zwiększenie skali i zagwarantowanie kompetentnej i sprawnej obsługi klienta. Priorytet mają działania zmierzające do uzyskania jak najwyższej jakości produkcji, sprawności obsługi, atrakcyjności cen oraz bezpieczeństwa ekologicznego technologii i produktów.

Dynamiczny rozwój Grupy Synthos spowodował, że zarząd dostrzegł potrzebę wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP. Rozwiązaniem postanowiono objąć oba zakłady produkcyjne Synthos Dwory i Synthos Kralupy.

W marcu 2008 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu na dostawę rozwiązania klasy ERP podpisano umowę z firmą IFS Poland. Kryteria, które zdecydowały o wyborze dostawcy, to przede wszystkim bogata funkcjonalność oferowanego rozwiązania dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego elastyczność pozwalająca na przyszłą rozbudowę systemu.

SYSTEM ERP I NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA

Głównym celem wdrożenia systemu klasy ERP było zbudowanie jednego, spójnego, zintegrowanego systemu informatycznego dla całej Grupy Synthos. Na poziomie biznesowym zdefiniowano główne cele: usprawnienie objętych wdrożeniem procesów planowania i realizacji w poszczególnych obszarach, zapewnienie integracji procesów gospodarczych w zakresie spółek Grupy (jedna baza danych, wiele jednostek organizacyjnych) oraz unifikacja informacji – przygotowanie sprawozdawczości zarządczej dla Grupy zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym).

Zarząd Grupy Synthos po konsultacjach z kierownictwem działu IT podjął decyzję o wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP we wszystkich kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach działania.

Prace nad projektem wdrożenia rozpoczęto w marcu 2008 r. W Grupie Synthos powołano zespoły wdrożeniowe odpowiedzialne za realizację prac w zakładach produkcyjnych w Polsce i Czechach. Powstał także zespół inżynierów odpowiedzialny za wdrożenie odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i systemowej dla zintegrowanego systemu ERP.
W ramach wdrożenia systemu zintegrowanego zaprojektowaliśmy również nowoczesną infrastrukturę sprzętową i systemową. Zbudowaliśmy m.in. w pełni równocześnie pracujący klaster geograficzny zarówno serwerów, jak i macierzy, pracujących w dwóch niezależnych, oddalonych od siebie o 1,5 km serwerowniach. Obie serwerownie, wyposażone w niezależne źródła zasilania i podłączenia do internetu, są połączone niezależnymi trasami światłowodowymi – wyjaśnia Marek Niziołek, Dyrektor ds. Teleinformatyki w Synthos S.A.
Kolejnym tworzonym ogniwem systemu bezpieczeństwa danych będzie wkrótce wyniesienie odrębnego (offline) dodatkowego trzeciego serwera ERP do lokalizacji zapasowej (zewnętrzna serwerownia – web hosting), aby zagwarantować ciągłość działania lokalizacji zagranicznych w przypadku, gdyby zostało wyłączone zasilanie w Oświęcimiu i całej okolicy na czas dłuższy niż czas gwarantowany przez dostępne systemy podtrzymywania zasilania.
Równocześnie, dla zwiększenia szybkości działania systemu dla użytkowników zdalnych, w obydwu serwerowniach niezależnie został utworzony klaster serwerów Citrix, wzajemnie się ubezpieczających i gwarantujących bezprzerwową pracę w przypadku awarii pojedynczych elementów. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów i dokumentacji zarządzanych za pomocą systemu ERP, powstała wirtualna farma serwerów Dell wraz z podpiętymi wirtualnymi przestrzeniami dyskowymi na macierzach– dodaje Marek Niziołek.
WDROŻENIE W DWÓCH ETAPACH

Projekt wdrożenia systemu IFS Applications™ zakładał realizację prac w dwóch etapach podzielonych na kilka faz. Pierwszy etap obejmował uruchomienie produkcyjne systemu w obszarze finansów, dystrybucji, produkcji, projektowania, remontów oraz płac. W drugim etapie zaplanowano realizację prac związanych z włączeniem takich obszarów, jak CRM, analiza zarządcza, zarządzanie dokumentacją oraz zarządzanie jakością.

Pierwsza, wstępna faza wdrożenia obejmowała organizację prac, przygotowanie procedur projektowych oraz przygotowanie pierwszego harmonogramu realizacji projektu. W drugiej fazie został opracowany pełen projekt wdrożenia obejmujący komplet projektów modyfikacyjnych i konfiguracji standardowych. Wyznaczono priorytety kolejnych etapów wdrożenia w poszczególnych obszarach oraz przygotowano docelowy harmonogram działań.
Na podstawie szczegółowego harmonogramu uruchomień poszczególnych obszarów i funkcjonalności systemu podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w pierwszym etapie wszystkich funkcjonalności operacyjnych w spółkach polskich, a w etapie drugim funkcji związanych z dostarczaniem informacji strategicznych – wyjaśnia Marek Niziołek.
Trzecia faza projektu wdrożenia obejmowała takie działania, jak: parametryzacja podstawowa systemu, kastomizacja funkcjonalności (opracowanie interfejsów i instrukcji), warsztatowa weryfikacja procesów (testy systemu), działania korygujące, przygotowanie infrastruktury sprzętowej, systemowej oraz Citrix i wirtualnych serwerów/przestrzeni danych dla systemu ERP i systemów stowarzyszonych (m.in. interfejs wymiany danych DTS oraz portal IFS Web). W czwartej fazie odbyły się szkolenia użytkowników końcowych, migracja produkcyjna danych do weryfikacji i podjęcie decyzji o starcie produkcyjnym oraz weryfikacja produkcyjna systemu.

W ostatniej fazie zakończonej w styczniu 2009 r., nastąpił rozruch systemu w Oświęcimiu i rozpoczęło się wsparcie po starcie produkcyjnym. Równocześnie wystartowało wdrożenie/roll-out rozwiązania do spółek czeskich.
Spółki czeskie wystartowały produkcyjnie w całym zakresie od stycznia 2010. Wdrożenie w Czechach zostało praktycznie zrealizowane w całym zakresie siłami własnymi Synthos SA, jedynie obszar płacowy wymagał znacznego zaangażowania konsultantów IFS. Dalszy okres obejmował optymalizację i rozwój poszczególnych rozwiązań oraz dołączanie do systemu kolejnych spółek grupy – informuje Marek Niziołek.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Główne cele biznesowe wdrożenia systemu IFS Applications™ – centralizacja procesów zarządzania Grupą Synthos oraz standaryzacja i automatyzacja kluczowych procesów biznesowych – zostały osiągnięte. System zapewnia optymalizację procesów planowania i przygotowania produkcji, pozwala na usprawnienie procesu dystrybucji, zapewnia lepsze wykorzystanie firmowych zasobów oraz ułatwia efektywniejsze zarządzanie Grupą w obszarze finansów i kontrolingu.

Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications™ w Grupie Synthos objęło wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstwa obszary działania, takie jak: finanse, dystrybucja, produkcja, projekty, remonty, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), analiza zarządcza, zarządzanie dokumentacją, zarządzanie jakością, zasoby ludzkie oraz płace. Ponadto został zaprojektowany i wdrożony w bardzo szerokim zakresie moduł planowania i budżetowania.
Dysponujemy obecnie bardzo mocno rozbudowanymi i bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami planowania i budżetowania wraz ze wsparciem dla planowania operacyjnego. Integracja planowania operacyjnego, czyli prognoz krótkoterminowych, z operacyjnym zlecaniem produkcji znacznie poprawiła skuteczność prognozowania, a ponadto pozwoliła na znaczące uproszczenie i zautomatyzowanie tego procesu – podkreśla Marek Niziołek.
W 2010 r. system IFS Applications™ został wzbogacony w zintegrowany system zarządzania magazynami WMS pozwalający z jednej strony, dzięki integracji z robotami produkcyjnymi, na precyzyjne raportowanie produkcji na bieżąco, a z drugiej strony, dzięki ścisłej współpracy z modułem zarządzania jakością w IFS Applications™, na bardzo dokładne zarządzanie przestrzenią magazynową i dostępnością towarów o określonych parametrach jakościowych w odpowiednich lokalizacjach.
Optymalizacja procesu ważenia, magazynowania i wydawania palet kauczuku przyniosła korzyści. Projekt o okresie zwrotu na poziomie trzech lat w pełni zwrócił się po roku – zwraca uwagę Marek Niziołek.
ROZWÓJ SYSTEMU
Funkcjonalność systemu IFS Applications™ jest ciągle rozbudowywana. W 2011 r. wprowadziliśmy m.in. pełną obsługę faktur elektronicznych, zintegrowaliśmy informatycznie współpracę z kluczowymi kooperantami poprzez mechanizmy elektronicznej wymiany informacji EDI, wdrożyliśmy zaawansowane narzędzia analityczno-raportowe klasy BI wspierające ERP oraz internetowy system zarządzania usługami transportowymi. Prowadzone są prace w zakresie dalszej optymalizacji i rozwoju rozwiązań m.in. wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym firmy. Ponadto systemem IFS Applications™ są obejmowane wszystkie nowo tworzone i wyodrębniane spółki – podsumowuje Marek Niziołek.
W ciągu ostatnich dwóch lat system IFS Applications™, wdrożony w głównych spółkach grupy, objął funkcjonalnością sześć mniejszych spółek wspomagających lub wytwórczych należących do grupy Synthos. W czerwcu 2011 r. odbyło się wdrożenie IFS Applications™ w kolejnych spółkach grupy Synthos, m.in. w nowo wyodrębnionej dużej spółce energetycznej, a także w nowym, dużym zakładzie produkcji zaawansowanych kauczuków.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Standaryzacja i wsparcie procesów w poszczególnych spółkach Grupy Synthos
 • Optymalizacja procesów planowania i przygotowania produkcji
 • Automatyzacja kluczowych procesów podstawowych i wspierających w firmie
 • Optymalizacja wykorzystania firmowych zasobów
 • Usprawnienie procesu dystrybucji
 • Usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów
 • Usprawnienie zarządzania Grupą w obszarze finansów i kontrolingu
 • Poprawa jakości obsługi klientów
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych dokumentów do różnych systemów
MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Produkcja
 • IFS Projekt™
 • IFS Remonty™
 • IFS CRM™
 • IFS Analiza Zarządcza™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Zarządzanie Jakością™
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 900

O FIRMIE SYNTHOS S.A.

Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Synthos S.A. (wcześniej Firma Chemiczna Dwory S.A.) to grupa kapitałowa, istniejąca od 1945 roku, początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. W 1994 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Rok później 60% akcji wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Od 2004 roku SYNTHOS S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2007 firma przejęła 100% akcji spółki Kaucuk a.s. z siedzibą w Czechach.

Grupa zarządza dwoma spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Republika Czeska) oraz łącznie kilkunastoma spółkami powiązanymi.
Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel