loading...

Pakiet ERP IFS w MPWIK w Krakowie

IFS - systemy ERP, MRP, ERPDo niedawna w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie do wspomagania zarządzania wykorzystywano oprogramowanie z początku lat 90. Poszczególne aplikacje, pochodzące od kilku dostawców, nie były ze sobą zintegrowane. W miarę rozwoju i rosnących potrzeb przedsiębiorstwa ich funkcjonalność stała się niewystarczająca. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że programy te działały na różnych platformach bazodanowych.
{MosModule module=Case_Dzial}
Przed wdrożeniem systemu klasy ERP podstawowymi narzędziami wspierającymi proces kontrolingu oraz zarządzanie inwestycjami, umowami, a także innymi obszarami przedsiębiorstwa, były programy MS Excel i MS Access. Brak zaawansowanych i zintegrowanych narzędzi IT powodował opóźnienia w sprawozdawczości, utrudniał śledzenie kosztów i sprawiał, że system nadzoru nad inwestycjami był bardzo pracochłonny.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

W 2007 r. w MPWiK S.A. w Krakowie podjęto decyzję o potrzebie wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Pod koniec roku 2007 przeprowadzono konkurs ofert, na który odpowiedziało sześciu dostawców oprogramowania ERP. W ciągu kilku kolejnych miesięcy w ramach negocjacji z dostawcami przedstawiciele MPWiK S.A. w Krakowie odbyli wiele wizyt referencyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpiło we wrześniu 2008 r. Najkorzystniejsza okazała się oferta Konsorcjum IFS Poland i Winuel, która najlepiej spełniała przyjęte kryteria wyboru, takie jak: wymagana funkcjonalność systemu, sprawdzona metodologia wdrożenia, pozytywne opinie użytkowników oraz korzystna cena.

Umowę dotyczącą wdrożenia systemu IFS Applications™ w MPWiK S.A. w Krakowie podpisano 17 listopada 2008 r. i niezwłocznie przystąpiono do realizacji projektu. Harmonogram działań obejmował pięć faz:
 • przygotowanie projektu (listopad 2008 r. – styczeń 2009 r.),
 • projektowanie rozwiązania (luty-czerwiec 2009 r.),
 • przygotowanie i weryfikacja rozwiązania (lipiec-październik 2009 r.),
 • przygotowanie do uruchomienia (listopad-grudzień 2009 r.),
 • uruchomienie produkcyjne (styczeń-kwiecień 2010 r.) – zakończenie wdrożenia, przejście do okresu stabilizacji.
Wszystkie prace przygotowawcze do uruchomienia systemu IFS Applications™ odbyły się zgodnie z planem i w styczniu 2010 r. nastąpił start produkcyjny rozwiązania. W ramach projektu wdrożono moduły: IFS Finanse™, IFS Dystrybucja™, IFS Magazyn™, częściowo IFS Remonty™, IFS Projekt™ , IFS Zasoby Ludzkie™ i IFS Płace™. Z systemu korzysta obecnie 110 użytkowników.

Z KORZYŚCIĄ DLA KLIENTA


Podstawowe korzyści z wdrożenia IFS Applications™ w MPWiK w Krakowie to automatyzacja procesów przetwarzania danych oraz usprawnienie i przyśpieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, na każdym jego poziomie. Usprawniono procesy biznesowe w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa, jak: zarządzanie umowami, fakturowanie usług, planowanie i śledzenie realizacji inwestycji, finanse i księgowość oraz budżetowanie. Zintegrowane zarządzanie ułatwia również prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentaryzację stanów magazynowych oraz obsługę zleceń roboczych.

MPWiK w Krakowie dysponuje obecnie centralnym rejestrem umów, który ułatwia wyszukiwanie umów z dostawcami i zapewnia łatwy dostęp do treści umów. Ponadto wprowadzono system ostrzeżeń dotyczący zdarzeń związanych z realizacją umowy, takich jak koniec okresu umowy, wyczerpanie wartości umowy czy upływ okresu gwarancji Możliwy jest pełny nadzór nad realizacją umów oraz śledzenie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wszystkie projekty realizowane w przedsiębiorstwie są rejestrowane w systemie ERP. Dzięki temu zapewniony jest pełny monitoring tych projektów wraz z możliwością uzyskania na bieżąco informacji o stanie zawansowania każdego z nich. Ponadto system umożliwia uzyskanie informacji o środkach trwałych wytworzonych w ramach projektu.

W wyniku wdrożenia IFS Applications™ dostępna jest pełna ewidencja ścieżki zakupu materiałów od zapotrzebowania do wydania z magazynu. Istnieje również możliwość wykonywania analiz stanów zapasów, przychodów oraz zużycia materiałów.

Automatyzacja procesów w zakresie płatności pozwoliła na znaczące usprawnienie obsługi klienta. Powstała również centralna kartoteka klientów i dostawców wykorzystywana na potrzeby fakturowania sprzedaży wody i usług, rejestracji zakupów i rejestracji umów.

W obszarze finansów i księgowości wszelkie informacje o należnościach i zobowiązaniach są obecnie gromadzone w jednym miejscu, a rozliczanie kosztów odbywa się automatycznie.

Łatwiejsza jest również obsługa zleceń roboczych. W systemie jest dostępna na bieżąco ewidencja czasu pracy pracownika, materiałów i pozostałych kosztów poniesionych na zlecenie.

Dzięki wdrożeniu IFS Applications™ spójne i aktualne informacje o realizacji budżetów są dostępne dla poszczególnych komórek organizacyjnych na bieżąco, co znacznie usprawnia proces budżetowania.

Korzyści uzyskał także dział polityki personalnej. Obecnie księgowanie list wypłat oraz przekazywanie danych do wyliczenia dodatków do wynagrodzeń objętych zbiorowych układem pracy odbywa się automatycznie. Usprawniono również zarządzanie funduszem socjalnym i szkoleniami oraz monitorowanie czasu pracy.

O MPWIK W KRAKOWIE

Historia krakowskich wodociągów rozpoczęła się w roku 1897, gdy Rada Miejska podjęła decyzję o budowie wodociągu zasilanego wodą podziemną z rejonu Bielan i Przegorzał. Budowę systemu wodociągowego rozpoczęto pod koniec 1898 r. W lutym 1901 r., gdy uruchomiono pierwszy Zakład Uzdatniania Wody na Bielanach, na terenie miasta było zaledwie 206 domowych urządzeń wodociągowych oraz 43 zdroje uliczne, umożliwiające mieszkańcom Krakowa powszechny dostęp do wody. Pod koniec pierwszego roku eksploatacji całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła niecałe 81 km. Obecnie krakowska sieć wodociągowa liczy łącznie ponad 2015 km i jest stale rozbudowywana w ramach programów inwestycyjnych na wielką skalę realizowanych przy współpracy z Unią Europejską. Od 2010 r. zarządzanie w MPWiK wspomaga system IFS Applications™.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA
 • Automatyzacja procesu przetwarzania danych
 • Usprawnienie i przyspieszenie obiegu informacji
 • Sprawne zarządzanie umowami
 • Automatyzacja procesów w zakresie płatności i tworzenia budżetów
 • Sprawne planowanie i pełny monitoring realizowanych inwestycji
 • Usprawnienie gospodarki materiałami
 • Usprawnienie obsługi klienta
 • Automatyzacja inwentaryzacji stanów magazynowych
 • Sprawna obsługa zleceń roboczych
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
WDROŻONE MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Remonty™
 • IFS Projekt™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 110

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel