loading...

ERP z IFS w Południowym Koncernie Energetycznym S.A.

PKE SA jest obecnie jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w koncernie wynosi 5053 MWe, a moc cieplna 2565 MWt. Spółka kontroluje 18% krajowego rynku wytwórców energii elektrycznej i 16% lokalnego rynku energii cieplnej. Wartość sprzedaży PKE SA osiągnęła w 2003 roku wielkość ponad 3,6 mld zł. Koncern zatrudnia około 6100 pracowników.
W skład Koncernu wchodzą:
  • Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie (1635 MWe)
  • Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych (1155 MWe)
  • Elektrownia Łagisza w Będzinie (840 MWe)
  • Elektrownia Siersza w Trzebini (786 MWe)
  • Elektrociepłownia Katowice w Katowicach (135 MWe)
  • Elektrownia Halemba w Rudzie Śląskiej (200 MWe)
  • Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu (165 MWe)
  • Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała (162,7 MWe)

Zgodnie z ogólnymi tendencjami

W światowej energetyce dominują wielkie koncerny energetyczne, kontrolujące dużą część rynku. W Europie do grona największych należą szwedzki Vattenfall, niemiecki RWE, francuski EdF, brytyjski National Power oraz Endesa i Iberdola z Hiszpanii. W dużych organizmach gospodarczych łatwiej minimalizować koszty jednostkowe i ograniczać koszty własne, a przez to łatwiej konkurować z innymi podmiotami operującymi na rynku. Polski system elektroenergetyczny podzielony jest na cztery sektory – wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót. W trzech pierwszych operuje ok. 70 samodzielnych przedsiębiorstw, a obrotem zajmuje się kilkaset mniejszych firm.

Najpierw finanse

W elektrowniach tworzących obecnie PKE stosowano różne aplikacje finansowo – księgowe. Także IFS Finanse wykorzystywane w trzech elektrowniach różniły się od siebie m.in. planami kont, dostosowane do pracy w odmiennych organizacjach. Koncern formalnie powstał w czerwcu 2000 roku. We wrześniu 2000 r. opracowano koncepcję objęcia jednolitym systemem finansowo – księgowym wszystkich jednostek PKE
i niebawem obsługę zdarzeń finansowych przejęły IFS Finanse w oparciu o funkcjonalność księgowości wielofirmowej.

Wykorzystując wielofirmowość już wdrożonego systemu IFS Finanse, każda elektrownia jest zdefiniowana jako odrębna firma pracująca na własnych danych, prowadząca własne księgi rachunkowe w oparciu o jednolity zakładowy plan kont, gwarantujący wspólne zasady ewidencji księgowej. Szczegółowość centralnego planu kont pozwala na kompletną ewidencję zdarzeń księgowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych elektrowni w zakresie własnej analityki.

Co dalej?

Po wdrożeniu IFS Finanse w całym koncernie, Zarząd PKE zdecydował się na ujednolicenie i zintegrowanie pozostałych rozwiązań wspierających zarządzanie wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład Koncernu. Wybrano systemy: IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS/Paliwa, IFS/Dokumentacja oraz rozwiązania IFS Portale Osobiste. Wdrażanie wybranych narzędzi informatycznych rozpoczęto sekwencyjnie. Powołano organizację projektu i pięć zespołów wdrożeniowych.

Piotr Tudzierz, Główny Specjalista ds. Rozwoju Informatyki w PKE SA: "Początkowo zostały wdrożone IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS/Paliwa w Elektrociepłowni Katowice. Wybraliśmy mniejszą jednostkę, chcieliśmy bowiem przeprowadzić wdrożenie modelowe, aby poznać problemy, jakie mogą występować przy tego typu implementacjach. Był to dla nas poligon, a doświadczenia tam zdobyte posłużyły nam podczas prac drugiego etapu, przy wdrażaniu tych trzech modułów w pozostałych mniejszych elektrowniach jednocześnie – Halembie, Blachowni i ZEC Bielsko-Biała. Następnie w trzecim etapie dokonano upgrade IFS Finanse we wszystkich elektrowniach PKE oraz upgrade IFS Dystrybucja, Remonty i Paliwa w jednostkach PKE stosujących te aplikacje już od kilku lat, tj. w elektrowni Jaworzno III, Łaziska i Siersza. W ostatnim, czwartym etapie, na początku 2004 r. przystąpiliśmy do wdrażania IFS Remonty, Dystrybucja i Paliwa w elektrowni Łagisza i do końca marca wdrożenie zakończono."

Topologia

Wdrożenie IFS Finanse w wersji 2000 zrealizowano w oparciu o model scentralizowany – jeden serwer w centrali, jedna baza danych obsługująca wszystkich użytkowników z obszaru finansów. I tak pozostało do dzisiaj. Uzupełniające systemy IFS, czyli Dystrybucja, Remonty i Paliwa działają w topologii rozproszonej na czterech serwerach. Główna część bazy danych dla tych aplikacji znajduje się w Centrum Zarządzania i obsługuje pięć mniejszych elektrowni oraz centralę, natomiast trzy większe – Jaworzno III, Łaziska i Siersza mają własne serwery dla potrzeb tych aplikacji. W zakresie finansów IFS Applications działa w topologii scentralizowanej, dla pozostałych modułów – rozproszonej.

Piotr Tudzierz:"Wdrażając aplikacje doszliśmy do wniosku, że należałoby wykorzystać istniejącą w tych elektrowniach infrastrukturę informatyczną. W momencie tworzenia PKE elektrownie miały serwery o satysfakcjonującej mocy obliczeniowej i do tej pory środowiska informatyczne tych zakładów sprawnie obsługują wykorzystywane aplikacje. Rozważając topologię całego systemu informatycznego koncernu obawialiśmy się także, czy podołają nasze łącza telekomunikacyjne. Należy pamiętać, że w koncernie jest około 2300 użytkowników IFS Applications, z czego około 1100 zdefiniowano na serwerze w centrali i po kilkuset w trzech dużych jednostkach. Za przyjęciem rozwiązania rozproszonego zadecydowała jednak konieczność wykorzystania istniejącej infrastruktury sprzętowej."

IFS Finanse

Ryszard Mamcarz, kierownik zespołu wdrożeniowego IFS Finanse:
"Posiadanie jednolitej aplikacji obsługującej finanse szybko dało korzyści dzięki jednolitej bazie danych i dostępowi do informacji bezpośrednio z poziomu centrali. Osoby mające odpowiednie uprawnienia mają bezpośredni dostęp do wszystkich informacji gromadzonych w bazie danych. Raportowanie na potrzeby doraźnych analiz odbywa się w trybie bezpośrednim. System traktujemy jako narzędzie do pracy, wykorzystujemy raporty standardowe, raporty tworzone na nasze zamówienie, jak również sami je tworzymy, posługując się standardowymi narzędziami jak Crystal Reports, czy językiem zapytań SQL. Duża ilość danych gromadzona w systemie daje nam pełną swobodę przy tworzeniu raportów."

IFS/Paliwa

Koszty paliw stanowią ok. 50% kosztów funkcjonowania koncernu. W ciągu roku trzeba zarejestrować przyjęcie m.in.10 mln ton węgla, 40 tys. ton olejów opałowych i ok. 30 mln metrów sześciennych gazu. Każda dostawa paliw musi być opomiarowana, dla każdej są rejestrowane parametry pozwalające racjonalizować koszty funkcjonowania koncernu.

PKE jest pierwszą jednostką dysponującą własną bazą paliwową, którą stanowią dwie kopalnie – Zakłady Górniczo-Energetyczne Sobieski i Janina, pokrywają one w 30 – 40% paliwowe potrzeby koncernu. Każda dostawa, nawet z własnego zakładu, musi być rejestrowana, z zachowaniem parametrów jakościowych i cenowych. Poza własnymi, PKE ma jeszcze ponad 30 innych dostawców paliw. Kontrola realizacji umów pod względem ilościowym, wartościowym i jakościowym odbywa się na bieżąco. Obecnie system automatycznie bada zgodność dostaw i wyników analiz chemicznych paliwa z zapisami w umowach i alarmuje, gdy zachodzi potrzeba interwencji u dostawcy. Ręczne sprawdzanie takich ilości analiz i umów było bardzo uciążliwe.

Tomasz Szynol, kierownik zespołu wdrożeniowego IFS/Paliwa:
"Zespół wdrożeniowy wykazywał duże zaangażowanie, bo miał o co walczyć. Obszar paliw wymaga generowania i wysyłania na zewnątrz rozbudowanej sprawozdawczości. Mając jednolity system gromadzenia danych można było wreszcie zintegrować wszystkie jednostki taką sprawozdawczość generujące. Ręczne prowadzenie było skomplikowane, stąd gdy pojawiła się szansa na automatyzację tych czynności, wzięto się z entuzjazmem za wdrożenie. Moduł Paliwa wykorzystuje około 40 osób. Obecnie system umożliwia sporządzanie potrzebnych raportów na bieżąco. Dzięki automatyzacji owe 40 osób bez trudu kontroluje blisko 50% kosztów koncernu. Oprócz kosztów zakupu paliwa istotne są kierunki dostaw i spedytorzy odpowiedzialni za dostawy. Moduł IFS/Paliwa pełni rolę kontroli łańcucha dostaw, pozwalając kontrolować wszystko, optymalizować współczynniki dostaw, zapasów, (odległość, typ spedytora), pozwala przede wszystkim zebrać istotne informacje szybko i w sposób jednolity, umożliwiając identyfikację kierunku dostaw i odległości przy planowaniu kolejnych dostaw węgla. Do tej pory było to dość trudne."

IFS Dystrybucja

Dystrybucja była wdrożona wcześniej w trzech elektrowniach. Mimo, że narzędzie było jedno, w podejściu do niego występowały jednak różnice. W dużych elektrowniach więcej obszarów objęto tym modułem, w mniejszych zaś, nie wspomagano wszystkich procedur związanych z dystrybucją i logistyką. Dlatego przyjęto zasadę, że moduł, wdrażany w całym koncernie będzie wypadkowym rozwiązaniem z najlepszych wersji trzech największych elektrowni – Jaworzno, Łaziska i Siersza. Tak więc wdrażanie systemu IFS Dystrybucja rozpoczęto od ustalenia wersji jednolitej dla całego koncernu.

Wiesław Kula, kierownik zespołu wdrożeniowego IFS Dystrybucja:
"Logistyka obsługuje wszystkie obszary i procedury związane z dystrybucją oraz procedury otaczające. W naszym przypadku nie ograniczyliśmy się do obrotu materiałowego, ale mamy wiele procedur, które są powiązane z danymi z dystrybucji, jak np. sprawozdawczość GUS, roczny plan potrzeb wspomagający zamówienia publiczne. Także zakupy i rozchody odzieży roboczej, narzędziownia (poza zakupem narzędzi, także nadzór nad ich użytkowaniem – w każdej chwili możemy zlokalizować dane narzędzie). Chcielibyśmy jeszcze wspomóc proces zakupów związanych z zamówieniami publicznymi oraz zakupy związane z realizacją normy ISO 14000."

Sprzedaż jest oddzielną częścią modułu IFS i narzędzie do jej obsługi opracowano specjalnie na potrzeby koncernu, co wynikło ze szczególnego rodzaju faktur za energię elektryczną. Ze względu na specyfikę samej sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz otoczenia sprzedaży – faktura, załączniki, wykazy i sposób rozliczania, proces ten został wyodrębniony z podstawowego systemu dystrybucji. Różnice są niewielkie i dotyczą głównie kwestii tworzonych dokumentów oraz samej faktury, filozofia zaś, sprzedaż na zamówienia klienta, pozostała bez zmian.

IFS Remonty

Gospodarka remontowa jest działalnością wewnętrzną firmy i nie podlega uregulowaniom zewnętrznym. Specyfika wdrażania IFS Remonty różniła się od implementacji pozostałych modułów IFS, także ze względu na liczbę użytkowników, których te moduły mają najwięcej. Na początku przyjęto filozofię taką, jak dla innych modułów, jednak szybko ją porzucono.

Rafał Bryjak, kierownik zespołu wdrożeniowego IFS Remonty:
"Okazało się, że pochodzący z najnowszej wersji IFS Applications moduł IFS Remonty ma bogatszą funkcjonalność niż jego wcześniejsze wersje. Wspólnie zatem uzgodniono i przyjęto jedną wersję dla wszystkich zakładów koncernu. Remonty wdrażano od nowa, a w tych zakładach, gdzie występowały w starszych wersjach, przeprowadzono upgrade do wersji ustalonej dla całego koncernu. Proces odbywał się kilkuetapowo: w pierwszym ustalono i zatwierdzono jednolitą wersję oprogramowania, w drugim ją wdrożono, aby następnie dokonać unowocześnienia w tych elektrowniach, gdzie wykorzystywano starsze oprogramowanie. W trzech największych elektrowniach pracują moduły na własnych serwerach, pozostałe pięć podmiotów wykorzystuje wspólną bazę danych na serwerze w centrali. Obecnie w całym koncernie działa system IFS Remonty w jednej wersji. Praktycznie w każdej komórce organizacyjnej koncernu są pracownicy mający uprawnienia do zgłaszania usterek, rezerwacji materiałów, zamawiania usług, rozliczania itp., stąd moduł ten obsługuje największą, liczącą około 1000 osób, rzeszę użytkowników."

Eksploatacja

Komunikacja wewnętrzna odbywa się za pośrednictwem własnej sieci WAN (zbudowanej w oparciu o sieć światłowodową i radiolinię). Na wypadek awarii przewidziano rozwiązania zapasowe z wykorzystaniem połączeń ISDN.

Nieustanna ewolucja, jakiej podlegają podmioty gospodarcze w warunkach wolnej konkurencji wymaga stosowania odpowiednio elastycznego systemu informatycznego, umożliwiającego korektę i dostosowywanie narzędzi informatycznych do aktualnych procesów gospodarczych. Wdrożone w obrębie koncernu rozwiązania, integrują zarządzanie firmą na poziomie finansów, dystrybucji, remontów, dokumentacji i gospodarki paliwowej. Wdrożono także rozwiązanie ułatwiające pobieranie informacji z systemu na poziomie zarządczym – IFS Portale Osobiste. Posługiwanie się takim narzędziem informatycznym nie wymaga znajomości systemu, wystarczy w obrębie portalu zdefiniować rodzaj i zakres informacji, aby po chwili otrzymać żądany raport.

To znacznie ułatwia pracę kadry menedżerskiej PKE. Standardowym środowiskiem baz danych w koncernie jest Oracle, na tej platformie działają wszystkie systemy zarówno wspomagające zarządzanie, jak i systemy billingowe, licznikowe, czy sprzedaży. Obecnie, na potrzeby kadry zarządzającej powstaje hurtownia danych, która będzie centralną repozytornią danych analitycznych.

Plany: centralizacja?

Oprogramowanie

We wszystkich 9 jednostkach organizacyjnych:
IFS Finanse,
IFS Dystrybucja,
IFS Remonty,
IFS/Paliwa,
IFS/Dokumentacja,
IFS Portale Osobiste,
System baz danych Oracle.

Platforma systemowo – sprzętowa

Centrum Zarządzania – 2 x IBM RS/6000 w klastrze HACMP,
Elektrownia Jaworzno – 2 x IBM RS/6000 w klastrze HACMP,
Elektrownia Łaziska – SUN V880 i UE450 jako Oracle standby,
Elektrowia Siersza – SUN UE450 i UE250 jako Oracle standby,
Stacje robocze – Windows 2000 i XP,
Około 2300 użytkowników systemu IFS Applications.

Źr
ódło: www.ifsworld.com/pl/

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel