loading...

System ERP IFS Applications w ósmej odsłonie

IFS - ERP, systemy ERP, IFS ApplicationsPodczas październikowej konferencji IFS World Conference 2012 w Göteborgu w Szwecji odbyła się światowa premiera nowej wersji pakietu ERP IFS Applications 8. Nowa generacja systemu zawiera najnowocześniejsze innowacje branżowe oraz zapewnia wysoki komfort pracy użytkownika dzięki wyjątkowo łatwej i intuicyjnej obsłudze.
{MosModule module=WhitePapers_Dzial}
Nowa wersja systemu ERP IFS Applications wnosi szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz znaczną ilość nowych i ulepszonych funkcjonalności. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika, mimo znaczącego przyrostu nowych funkcji i możliwości biznesowych, system jest nadal prosty w użyciu i pozwala na koncentrację na wykonywanych zadaniach.

System ERPIFS Applications 8, którego rozwój rozpoczął się we wrześniu 2009 roku, stanowi jak dotąd największą inwestycję produktową firmy IFS. Po raz pierwszy w historii firmy do stworzenia nowej generacji systemu IFS Applications zastosowano w pełnym zakresie metodologię tzw. programowania zwinnego (agile development methodology). Metodologia ta pozwoliła uwzględnić w pracach nad systemem pierwsze opinie i uwagi klientów zgłaszane jeszcze w procesie rozwoju rozwiązania.
Z przyjemnością prezentujemy system IFS Applications 8. Czujemy dużą satysfakcję, widząc, jak wysiłek włożony w jego stworzenie zaowocował nowymi rozwiązaniami branżowymi o większej funkcjonalności, zaś intuicyjna obsługa systemu zapewnia wysoki komfort pracy użytkownika. Nowa wersja IFS Applications to również zaawansowana platforma technologiczna zbudowana dla rozwoju przyszłych rozwiązań – mówi Alastair Sorbie, prezes zarządu korporacji IFS.
NOWE FUNKCJE I NOWA TECHNOLOGIA

Firma IFS skupia się na branżach, w których strategiczne znaczenie ma przynajmniej jeden z czterech kluczowych procesów – zarządzanie majątkiem i usługami serwisowymi, projekty, produkcja i łańcuch dostaw. Nowe i ulepszone funkcje systemu zostały stworzone z myślą o kliencie i w pełnej zgodności z najnowszymi trendami w docelowych sektorach. Nowa wersja systemu to także nowa koncepcja IFS Business Intelligence, rozszerzona platforma technologiczna oraz całkowicie zorientowane na użytkownika podejście do aplikacji biznesowych.

IFS Applications 8 jest pierwszą wersją systemu dostarczaną w całości z IFS Enterprise Explorer (IFS EE) jako podstawowym interfejsem użytkownika. Interfejs ten, rozwinięty w oparciu o autorskie badania dotyczące ergonomii systemów biznesowych, oferuje szereg możliwości dostosowywania działania i wyglądu systemu do ról i zakresów kompetencji użytkowników w firmie. Dzięki licznym intuicyjnym funkcjom wyszukiwania danych, mechanizmom pracy grupowej oraz prostej nawigacji, interfejs IFS EE wprowadza nowy standard interakcji użytkowników z systemem.

Bazując na platformie obejmującej IFS Applications 8 oraz interfejs IFS EE, firma IFS prowadzi obecnie badania nad szeregiem rozwiązań technologicznych, które pomogą zaspokoić przyszłe potrzeby rynku. Wewnętrzny think-tank IFS Labs zapewnia firmie wiodącą pozycję w takich obszarach badań i rozwoju, jak m.in. dostępność funkcji ERP na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach.

NOWOŚCI W OBSZARZE PRODUKCJI

Wśród nowych, innowacyjnych funkcji dla sektora produkcyjnego znalazły się m.in. kompleksowe wsparcie dla serwisu i napraw posprzedażnych, produkcja prototypowa, rozbudowany konfigurator sprzedaży oraz zintegrowane funkcje raportowania produkcji i czasu pracy pracowników. W odpowiedzi na potrzeby producentów wykonujących naprawy własnych produktów i usługodawców specjalizujących się w naprawie produktów innych firm, IFS Applications 8 wprowadza nowe rozwiązanie Serwis Komponentów (Component MRO) obsługujące kompleksowo proces naprawy posprzedażnej, od umowy, przyjęcia reklamowanego wyrobu i jego naprawy, po zwrot i fakturowanie usług. Istotnym czynnikiem pozwalającym sprostać oczekiwaniom klientów, zapewnić wysoką jakość i skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek jest produkcja prototypowa. Nowy komponent Produkcja Prototypowa pomaga w przygotowaniu i produkcji niewielkich serii próbnych w sposób niezakłócający przebiegu produkcji. Funkcjonalność ta jest również pomocna dla firm, które chcą wprowadzić zmiany do istniejących produktów lub testować nowe technologie.

Ważnym trendem w sektorze produkcyjnym staje się rosnące zapotrzebowanie na produkty o unikalnej konfiguracji. Aby wspomóc producentów w podążaniu za tym trendem, IFS Applications 8 zapewnia obecnie rozbudowaną funkcjonalność konfiguratora sprzedaży. Łatwy w użyciu konfigurator pozwala sprzedawcy na tworzenie prawidłowych ofert i zwalnia technologów z konieczności każdorazowej ich weryfikacji.

Oprócz pełnego wsparcia dla planowania produkcji, do wydajnej jej realizacji potrzebny jest również przyjazny dla użytkownika i efektywny komponent raportowania. Znacznie ulepszone funkcje raportowania produkcji i czasu pracy są łatwe do przyswojenia i wygodne w użyciu, przyczyniając się do wzrostu wydajności pracowników i poprawy jakości pracy. Narzędzie to można skonfigurować oddzielnie dla potrzeb każdej grupy pracowników i warunków produkcyjnych.

Coraz więcej producentów skłania się ku zorientowanej projektowo strategii rozwoju i wytwarzania produktu, co wymaga rozwiązań biznesowych oferujących zarządzanie projektami jako integralną część łańcucha wartości. IFS Applications 8 oferuje unikalne rozwiązanie, które wspiera cały cykl życia projektu, pozostając integralną częścią systemu klasy ERP.

NOWOŚCI W OBSZARZE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Nowa wersja IFS Applications 8 zapewnia zaawansowane funkcje w obszarach zarządzania handlem, planowania zapasów i magazynowania, które zostały opracowane w ścisłej współpracy z użytkownikami systemu.

Ponieważ handel staje się coraz bardziej zglobalizowany, a bariery handlowe są stopniowo usuwane, firmy muszą konkurować w wielu kanałach sprzedaży na całym świecie. W obliczu tak dużej konkurencji, konieczność przejrzystej znajomości cen i kosztów stwarza potrzebę stosowania wydajnych i elastycznych rozwiązań biznesowych, które pomogą obsłużyć różne segmenty konsumenckie i cenowe, zapewniając lojalność klientów i wzrost zysków.

Dzięki nowej funkcjonalności komponent Trade Management sprzedawcy detaliczni, hurtowi, dystrybutorzy i producenci mogą zaoferować klientom nowoczesne modele promocji i rabatowania. Dzięki zarządzaniu kampaniami promocyjnymi firmy mogą wpływać na zachowania zakupowe klientów. ERP IFS Applications 8 jest również wyposażony w funkcje umożliwiające retrospektywne naliczanie premii dla kontrahentów, automatyczną kalkulację planowanych kosztów transportu oraz obsługę opłat i zniżek na postawie rozmiarów opakowania.

Nowy komponent do planowania zapasów w IFS Applications 8 pozwala na automatyczne zróżnicowanie metod i parametrów planowania wielu towarów w celu wypracowania równowagi pomiędzy ich dostępnością a kosztami operacyjnymi.

Ważną częścią łańcucha dostaw jest wydajne i dobrze zorganizowane magazynowanie. W systemie IFS Applications 8 komponent odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką magazynową został znacznie rozszerzony i zapewnia obecnie zaawansowane funkcje obsługi składowania zapasów, wydajną nawigację w strukturze magazynów, kontrolę warunków składowania, definiowanie logiki rozmieszczenia zapasów oraz rozbudowane funkcje raportowania i analiz.

NOWOŚCI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

IFS Applications 8 zapewnia rozbudowane funkcjonalności do zarządzania projektami. Nowa wersja zawiera zaawansowane funkcje do zarządzania projektami międzynarodowymi i ich finansami, a także do kontroli realizacji projektów.

W celu wspierania globalnych firm o profilu projektowym IFS Applications 8 oferuje pełną obsługę budżetowania i prognozowania projektów wielu walutach. Poszczególne waluty są automatycznie konwertowane do głównej waluty, w której raportowany jest cały projekt. Eliminuje to konieczność czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka błędów.

Ulepszony został również proces zarządzania zmianami. Jeżeli potrzeby klienta zostaną zweryfikowane w trakcie trwania projektu, odpowiednie korekty i zmiany będą wprowadzane do zamówień dla poddostawców. IFS Applications 8 wprowadza także istotne ulepszenia procesu autoryzacji zakupów. Łatwo można zbudować logikę autoryzacji, opartą na dowolnie definiowanych rolach i stanowiskach w organizacji. W razie konieczności możliwa jest także delegacja uprawnień w procesie zatwierdzania zakupów.

IFS Applications 8 wyznacza nowe standardy w zakresie nadzoru nad projektem. Nowe funkcje pozwalają na szczegółowe planowanie struktur kosztowych, co zapewnia kierownikom projektów hierarchiczny przegląd planowanych i bieżących kosztów związanych z projektem na dowolnym poziomie agregacji. Funkcję tę uzupełnia tradycyjna struktura podziału pracy, która pozwala obserwować postępy prac na różnych etapach projektu.

Osoby odpowiedzialne za kontrolę kosztów projektu mogą teraz zarządzać kosztami za pomocą agregacji i dezagregacji zarówno w zakresie struktury podziału kosztów, jak i podziału pracy. Wysoki poziom szczegółowości w systemie IFS Applications 8 umożliwia zweryfikowanie, ile godzin pracy zostało zaraportowane dla każdej pozycji kosztów w projekcie.

NOWOŚCI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I USŁUGAMI SERWISOWYMI

Nowa wersja IFS Applications zapewnia rozbudowane funkcjonalności do nowoczesnego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i usługami serwisowymi. Wersja ta powstała w bliskiej współpracy z pierwszymi użytkownikami systemu i obejmuje innowacje w takich dziedzinach, jak zarządzanie pracownikami w terenie, serwis produktów, obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO) i obsługa oparta na wydajności.

Wzrost liczby pracowników mobilnych w sektorze usług serwisowych powoduje konieczność stosowania wydajnych rozwiązań z dziedziny zarządzania. Aby utrzymać konkurencyjność i rentowność, dostawcy usług serwisowych muszą zmaksymalizować wydajność swoich pracowników mobilnych. Dzięki komponentowi 360 Scheduling system IFS Applications 8 oferuje kompleksowe rozwiązanie dla pracowników mobilnych, zapewniające pełną kontrolę nad kluczowymi parametrami, takimi jak czas reakcji, planowanie tras przejazdu, produktywność i wykorzystanie zasobów oraz średni czas podróży na zadanie.

Kolejnym trendem w branżach kapitałochłonnych jest potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą i jej partnerami. Zwiększa to zapotrzebowanie na rozwiązania sprawiające, że dane o majątku i wspólnie prowadzonych działaniach są na bieżąco dostępne dla partnerów i podwykonawców. W systemie IFS Applications 8 w komponencie Podwykonawcy proces rozpoczyna się od przekazania zapytania ofertowego do preferowanych i sprawdzonych podwykonawców. Wykonawcy mogą składać oferty przez portal internetowy, a wybrany wykonawca może tą samą drogą uzyskać dostęp do instrukcji roboczych i składać raporty z wykonania zadań. Procesy wspierające, takie jak zlecenia robocze, zapytania ofertowe, zamówienia i rozliczenia są dostępne w portalu B2B.

Wymagania dotyczące precyzyjnej, przewidywalnej i punktualnej obsługi technicznej nigdzie nie są tak wysokie, jak w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym. Nowy komponent Heavy Maintenance (Remonty Kapitalne) opracowany został na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od naszych klientów z tego sektora i oferuje doskonałą funkcjonalność firmom zorientowanym na obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO). Zawarto w nim usprawnienia przygotowane pod kątem zwiększenia wydajności procesów logistycznych w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, m.in. możliwość efektywnego łączenia zadań serwisowych w pakiety robocze w celu maksymalizacji dostępności samolotów, statków czy pojazdów. Rozwiązanie zawiera również przekrojowe funkcje wydruku dokumentacji, kontroli stopnia zaawansowania zleceń roboczych, wysyłania rejestracji czasu pracy i obsługę zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management).

PIERWSI UŻYTKOWNICY NOWEJ WERSJI

Przed wprowadzeniem na rynek system IFS Applications 8 został wdrożony w pięciu przedsiębiorstwach w celu przetestowania go w praktyce. Pierwszymi użytkownikami systemu były firmy: Brightpoint, Portsmouth Aviation, Remmele Engineering, Teracom oraz VBG GROUP. Opinie zebrane w czasie trwania programu testów u pierwszych użytkowników posłużyły za podstawę do wprowadzenia końcowych poprawek produktu przed wprowadzeniem go na rynek.

James Greaves, kierownik ds. systemów w Portsmouth Aviation, jednej z czołowych brytyjskich firm inżynierii mechanicznej i lotniczej, mówi:
Każdy pracownik firmy loguje się do IFS Applications z samego rana i korzysta z aplikacji przez cały dzień, więc przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs jest bardzo ważny. Zawsze uważaliśmy, że IFS Applications jest łatwy w obsłudze, ale usprawnienia w IFS Applications 8, takie jak nowe, konfigurowalne pola danych, bez wątpienia jeszcze bardziej zwiększą naszą produktywność – a to tylko jedna z zalet nowej wersji. Oparta na komponentach architektura aplikacji pozwoliła nam na dostosowanie systemu do naszych potrzeb w miarę, jak firma się rozwijała i ewoluowała. Jest dla nas jasne, że ciągle będzie to możliwe z IFS Applications 8, i że będziemy mogli w dalszym ciągu optymalizować procesy biznesowe, zmniejszać koszty operacyjne i poprawiać rentowność.
Zorientowanie naszych działań na potrzeby klientów pozwala nam tworzyć odpowiednie dla nich rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością. Metodologia Agile pozwala nam także zbliżyć się do naszych klientów i ich potrzeb, a tym samym otworzyć się na wszelkie nowe pomysły i wsłuchać się w opinie użytkowników naszego systemu – podsumowuje Thomas Säld, wiceprezes ds. badań i rozwoju w korporacji IFS.
Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel